Repository KhIF KNTEU

Факультет обліку, менеджменту та міжнародної економіки

Факультет обліку, менеджменту та міжнародної економіки

Recent Submissions

 • Дорошенко, Ганна Олександрівна; Семенець, Аліна Олександрівна; Пасенко, Наталія Сергіївна; Тюріна, Діна Миколаївна; Макарова, Лариса Георгіївна (Київ, 2013)
  Навчальний посібник «Економіка підприємства: теорія і практикум» складений відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» й підготовлений з метою надання допомоги студентам, які навчаються за ...
 • Лисенко, Вероніка Володимирівна (Харків, 2018)
  Конспект лекцій предназначено для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки / спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». У конспекті викладено формування системи знань про сутність ...
 • Кузьменко, Анна Вячеславівна (Харків, 2018)
  Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Розглянуто поняття та ознаки підприємства, ...
 • Шум, Михайло Анатолійович; Співак, Олена Костянтинівна (Харків, 2018)
  Дисципліна «Бухгалтерський облік» є нормативною для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» та забезпечує базовий обсяг знань для професійної діяльності і є підґрунтям для освоєння подальших фахових дисциплін. Бухгалтерський ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Косарєва, Ірина Павлівна; Гончарова, Д. О. (Мукачево, 2017)
  У статті обґрунтовано поняття «податки», визначено сутність елементів податкової системи. На підставі дослідження основних функцій та принципів податків виявлено їх взаємопов’язаність. Для покращення управління податками ...
 • Шум, Михайло Анатолійович; Тюріна, Діна Миколаївна (Одеса, 2016)
  Висвітлено організаційні аспекти складання електронної фінансової звітності підприємств України за умов спрощення процедури подання й обробки звітності та трансформаційних перетворень відповідно до вимог МСФЗ. Виділено ...
 • Кузниченко, В. М.; Шум, Михайло Анатолійович (Харків, 2011)
  В последнее время получила широкое практическое распространение система управления предприятием на основе бюджетирования структурных подразделений и составлении на этой основе сводного бюджета предприятия. Одной из проблем ...
 • Шум, Михайло Анатолійович; Гулько, К. С. (Ужгород, 2017)
  Виробничі запаси входять до складу виробничого капіталу, який є основним фактором виробництва разом із працею, землею та підприємництвом. Ефективність використання запасів здебільшого визначається рівнем виробництва на ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Шум, Михайло Анатолійович; Брянцева, Д. Є. (Одеса, 2019)
  Статтю присвячено особливостям внутрішнього аудиту касових операцій під час розрахунків готівкою і платіжними картами. Уточнено, що під час внутрішнього аудиту касових операцій на підприємствах сфери торгівлі, громадського ...
 • Чуприна, Людмила Вікторівна; Шаповал, Я. О. (Одеса, 2019)
  У статті розглянуто особливості розподілу загальновиробничих витрат на постійні і змінні, відзначено значимість вибору відповідної бази розподілу непрямих витрат як необхідної умови точного калькулювання. Постійне вдосконалення ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Мелешко, Денис Віталійович (Київ, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню послідовності аудиту фінансової звітності підприємства. В статті систематизовано та уточнено етапи аудиту фінансової звітності враховуючи цілі аудиту. Пoглибленo вивчено питання щодо виявлення ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Карнаух, Ганна Вікторівна (Київ, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню послідовності аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці. В статті запропоновано етапи аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці. Узагальнені та систематизовані ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Панова, Олександра Володимирівна (Київ, 2017)
  Стаття присвячена визначенню підходів до оцінки основних засобів згідно П(С)БО та МСФЗ. Охарактеризовано нормативно-правові документи щодо оцінки основних засобів та відображення їх у фінансовій звітності. В статті ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна (Чернівці, 2013)
  У статті розглянуто науково-методичні підходи до планування обсягів збуту продукції в системі управлінського обліку. Запропонована економіко-математична модель визначення мінімально необхідного обсягу збуту з урахуванням ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна (Харків, 2013)
  У статті розглянуто значення управлінського аналізу реалізації продукції для бюджетування. Запропоновано методичні підходи до проведення управлінського аналізу реалізації продукції при складанні бюджету продаж.
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Кіріченко, Аліна Олександрівна; Доровськой, Олексій Федорович (2018)
  Стаття присвячена дослідженню організації аудиту витрат та собівартості продукції. В статті запропоновано етапи та процедури аудиту витрат і собівартості продукції. Узагальнені та визначені об’єкти аудиту витрат і собівартості ...
 • Семенець, Аліна Олександрівна; Тюріна, Діна Миколаївна (Харків, 2016)
  Вирішення проблеми аудиторської оцінки фінансової звітності підприємств і широке застосування систем контролю якості аудиту вимагають звернути увагу на визначення критеріїв оцінки фінансової звітності. Для організації, ...
 • Чуприна, Людмила Вікторівна; Харіна, Юлія Володимирівна (Київ, 2018)
  У статті розглянуто теоретичний аспект безготівкових розрахунків та проаналізовано основні їх форми. На основі проведеного аналізу висвітлено ряд завдань, які необхідно вирішити.
 • Чуприна, Людмила Вікторівна; Лобанова, Юлія Юріївна (Київ, 2018)
  Стаття присвячена визначенню сутності методів управління витратами. У ній обґрунтовано взаємозв’язок вітчизняних та зарубіжних способів управління, а також наведено основні їх переваги й недоліки, що визначають доцільність ...
 • Ярмак, Ольга Віталіївна; Писін, Віталій Миколайович (Київ, 2016)
  Процеси і події, що відбуваються в економіці і політиці багатьох держав світу, особливо в останні роки, все частіше не могли бути пояснені і визначені такими поняттями, як інтеграція і об’єднання. Рішенням цієї проблеми ...

View more